ADI-SOYADI :
TC KİMLİK NO :
Belge Kullanım Sözleşmesi’ nin konusu;
EGESEM’ in ilgili ulusal mesleki yeterlilikleri sınavına katılmış, sınavlarda başarı sağlamış ve belge almaya hak kazanmış adayın aldığı ‘Mesleki Yeterlilik Belgesinin’ kullanım şartlarının belirlenmesidir.
Belge Sahibi;
a. Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan aday(belge sahibi), başvuru formunda sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul eder. Eksik, yanıltıcı, yanlış bilgi ve belge sunmayacağını taahhüt eder.
b. Belge sahibi, ilgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara uymayı, değerlendirme için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamayı, belgelendirme ile ilgili olarak yanıltıcı bir beyanda bulunmayacağını taahhüt eder.
c. Mesleki Yeterlilik Belgesini, belgelendirme programının amacı ve kapsamı dışında kullandığında hukuki ve cezai sorumlulukları kabul eder.
d. Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını taahhüt eder.
e. Belge sahibi, belgeyi, belgenin kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanmayacağını taahhüt eder.
f. Belge üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vereceğini, belgenin yenilenmesi için EGESEM’ e eski belge ile başvuruda bulunacağını taahhüt eder.
g. Mesleki Yeterlilik belgeleri üzerinde yer alan logoların/markaların kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılacağını taahhüt eder.
h. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluklar belgelendirilmiş kişiye aittir. Belge sahibi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini kullanmayı durdurmakla yükümlüdür.
i. Belgenin askıya alınması veya iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Bu gibi durumlarda aday, belgenin aslını 15 (on beş) gün içerisinde EGESEM’ e teslim etmeyi taahhüt eder.
j. Belge almaya hak kazanan aday, ilgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler de tanımlanan ‘Belge Geçerlilik Süresi’ ve Gözetim Sıklığı’ şartlarına uyacağını kabul eder.
k. Belge sahibi/Aday, gizliliği olan sınav materyallerinin (soru ve cevaplar vb.) gizliliğini koruyacağını veya hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağını taahhüt eder.
l. Belge sahibi, EGESEM’ in belirlemiş olduğu kurallara ve kurallarda değişiklik olması durumunda, değişen kurallara uygun olarak belgeyi kullanacağını taahhüt eder.
m. Belge sahibi, belge üzerindeki bilgilerin değişmesi durumunda, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için, en geç 10 (on) iş günü içerisinde değişen bilgileri EGESEM’ e ileteceğini taahhüt eder.
n. Meslek ile ilgili Ulusal Yeterliliklere göre gerçekleştirilen belgelendirme ile ilgili, aday, 10 (on) iş günü içinde itiraz hakkına sahiptir.
o. Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan aday TL.001 Logo ve Belge Kullanım Talimatı’ nda belirtilmiş şartları da kabul etmiş olur.
EGESEM;
a. EGESEM, bütün belgelendirme süreçlerini gizlilik, tarafsızlık, eşitlik ve bağımsızlık kuralları çerçevesinde yürütmeyi ve adaylar arasında herhangi bir kesime ayrıcalık sağlamayacağını taahhüt eder.
b. EGESEM, bütün belgelendirme süreçlerini “Personel Belgelendirme Prosedürü” ve prosedür içinde atıfta bulunulan dokümanlara uygun olarak yürütür.
c. Belge sahibinin belgelendirme ile ilgili yanıltıcı beyanda bulunmasının tespit edilmesi halinde, EGESEM, belgeyi askıya alabilir ve/veya iptal edebilir.
d. EGESEM, belgenin askıya alınması ve/veya iptal edilmesine dair kararları, gizlilik politikasına sadık kalmak koşuluyla, web adresinde gerekçeli olarak yayınlayabilir.
e. EGESEM, belge geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal etme yetkisine sahiptir. EGESEM, belge sahibini, alınan kararı, gerekçesi ile birlikte bilgilendirir.
f. EGESEM, belge sahibine ilişkin edindiği bilgi ve belgeleri yasal zorunluluk olmadıkça, belge sahibinin yazılı izni olmadan hiçbir kurum ve kişi ile paylaşmaz ve gizliliğin sağlanması için tüm önlemlerin alınacağını taahhüt eder.
g. Adayın/Belge sahibinin sınav materyallerinin gizliliği ve hileli sınav teşebbüsleri ile ilgili şartları yerine getirmemesi durumunda, EGESEM, belgelendirme sürecini askıya alabilir, iptal edebilir ve/veya yasal süreci başlatabilir.
h. Belge sahibinin sözleşme şartlarına uymaması durumunda, EGESEM, belgeyi iptal edebilir ve/veya yasal işlem başlatabilir.
i. EGESEM, itiraz taleplerinin bağımsız ve yansız bir şekilde çözümleneceğini taahhüt eder.
j. Belge sahibinin, belgesini, belge kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanması; belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapması; belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımını gerçekleştirmesi; belge üzerinde değişiklik yapması; belge üzerinde bulunan logo/markaların kullanım talimatlarına uygun kullanmaması; belge üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vermemesi durumlarının tespiti halinde, EGESEM belgeyi askıya alabilir, iptal edebilir ve/veya yasal süreci başlatabilir.
k. EGESEM, onaylanan belgeleri web sitesinde güncel olarak yayınlar.
Belge Kullanım Sözleşmesi’ ni okudum ve onaylıyorum. Sözleşme maddelerine eksiksiz olarak uyacağımı taahhüt ederim.
EGESEM ; BELGE SAHİBİ;
ADI-SOYADI : ADI-SOYADI :
TARİH : TARİH :
İMZA : İMZA :